ผลการค้นหา : 30 รายการ

# ภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เครื่องราชฯปัจจุบัน
1. พระครูวิสุทธิปริยัติคุณ(ณรงค์) จิตฺตสํวโร/ชื่นชม
2. พระครูสิริสารบัณฑิต (สุกรี) สุจิตฺโต/ดำคำ
3. นางสาวธารารัตน์ ศรีชุ่มอำนาจ
4. นางสาวนุสรา พุฒซ้อน
5. นายปัญญา สามัญ
6. นายสมชาย บุญสุ่น
7. นายสมคิด น้ำเพชร
8. นางสาววิไลวรรณ อิศรเดช ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ
9. นายอานนท์ นรมาตร์ รองผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ
10. พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณ/สมเพ็ชร
11. นายถวิล คำโสภา
12. นางสาวณภาส์ณัฐ พิมพิลาลัย
13. นางสาวลาวัลย์ วารินคีรีรัตน์
14. นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร รองผู้อำนวยการกองกลาง
15. นายธวัช แย้มปิ๋ว
16. นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาว
17. นางสาวญาศุมินท์ อินทร์กรุงเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
18. นางสาวนารอน เวียงจันทร์
19. พระมหาประยูร ธีรวโร/ตระการ
20. พระปลัดโกมุท สุธีโร/จีวัลย์
21. นายบุณยธร แสงโนรี
22. นายสุริยา ศรีโพธิ์ทอง
23. นายจรรยา โนนคู่เขตโขง
24. นายบรรจง เพ็งน้ำคำ
25. นายสมัย เพ็งน้ำคำ
26. นายสมมุติ หลงมี
27. นายพรมมา โฮนอก
28. พระครูเกษมสุตารักษ์ (ประทีป) เขมจิตฺโต/จงสุวรรณ
29. พระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร/พรมกาล
30. นางสาวธีรพันธ์ ดีมาก